Gå til hovedinnholdet

Sette en høyere standard

Når du kjøper et produkt fra SC Johnson, kan du stole på at produktet overholder alle gjeldende statlige standarder i tillegg til våre egne strenge standarder for helse- og miljøpåvirkning. 

Våre interne standarder

Siden 2001 har SC Johnson Greenlist sitt utvalgsprogram for ingredienser guidet firmaets produktutvikling. Greenlist-programmet hjelper selskapet kontinuerlig med å forbedre sine produkter ved å velge ingredienser som øker beskyttelsen av menneskers helse og miljøet

Greenlist-programmet går langt utover det som er lovlig påkrevd. Og det er en betydelig investering å bruke tid og ressurser på hver enkel beslutning angående ingredienser. Men det er vår forpliktelse til familiene som bruker våre produkter: Vi vil alltid ta de best informerte valgene, og ved hjelp av denne informasjonen bestemmer vi hvordan våre produkter blir effektive og trygge.

SC Johnson Greenlist -programmet

Hver ingrediens i hvert produkt fra SC Johnson går gjennom det strenge Greenlist-programmet. Dets hovedfokus er en vitenskapsbasert, fire-trinns evaluering som drøfter både farer og risikoer. Grunnlaget er datainnsamling på topp nivå, og den er drevet av vår forpliktelse til å kontinuerlig forbedre våre produkter.

Den fire-trinns evalueringen i hjertet av Greenlist-programmet ser på følgende kriterier:

 1. Kroniske helseskader for mennesker, som potensialet for å forårsake kreft eller reproduktive sykdommer
 2. Langsiktige miljøfarer, dette betyr potensialet til å fortsette å eksistere, å akkumulere og forgifte miljøet
 3. Akutte farer for menneskers og miljørelatert helse, som for eksempel pattedyr eller akvatisk toksisitet
 4. Andre mulige følger, for eksempel om en ingrediens kan forårsake allergiske reaksjoner på huden  

Vi er veldig nøye med å velge ingredienser som oppfyller kravene for hvert trinn i vår fire-trinns evalueringsprosess. Det finnes noen få tilfeller der den beste ingrediensen som er tilgjengelig, for eksempel den aktive ingrediensen i et insektmiddel, ikke oppfyller kravene i ett av disse trinnene. I disse tilfellene går ingrediensen gjennom en risikovurdering der vi bestemmer nivået som er trygt for mennesker og miljø. Deretter legger vi til en ekstra grad av forsiktighet.

Å SETTE STANDARDER FOR TRYGGHET

Potensielt kan enhver ingrediens på jorden — inkludert oksygen og vann — være giftig når dens mengde er høy nok. Derfor må hver ingrediens i et SC Johnson-produkt vurderes for å bestemme hvor mye av det som er eller ikke er trygt. Det finnes selvsagt industristandarder angående sikkerhet. Men vi hos SC Johnson går ett skritt videre.

Vi starter med en risikovurdering ved hjelp av informasjonen fra vår løpende datainnsamling. Ved en potensiell fare vurderer vi ingrediensen for å bestemme hvilken konsentrasjon den kan brukes i, hvis den i det hele tatt kan brukes uten kjente bivirkninger for menneskers helse eller miljøet. Det er å være på et sikkert nivå.

Deretter gjennomfører vi en ytterligere vurdering som fokuserer på eksponering. Forskerne hos SC Johnson ser på hvordan et produkt bør brukes og hvordan det kan brukes av forbrukere. Vi vurderer den bredeste sannsynlige bruken, og går ett skritt videre ved å velge hvilke ingredienser som skal brukes og på hvilket nivå.

For eksempel: Hvis et rengjøringsmiddel mest sannsynlig blir brukt en gang i uken, tar vi det mange skritt videre. Vi vurderer eksponeringsnivået for en ingrediens på nytt, forutsatt at det ikke bare brukes én gang, men mange ganger i løpet av en dag. Vi vurderer også ulike måter forbrukere kan ta i bruk eller komme i kontakt med et produkt, for eksempel et glassrengjøringsmiddel som brukes på kjøkkendisken for å forberede mat. Vi vurderer alle disse bruksscenariene, og vi ta dem enda lenger for å skape en enda større og mer konservativ sikkerhetsfaktor. 

I hvert scenario er målet vårt å bestemme det konservative “tryggere enn trygt”-nivået. Så blir dette den tillatte konsentrasjonen for at SC Johnsons forskere skal kunne fortsette med produktutviklingen.

ALT BEGYNNER MED DATA

Greenlist-programmet baseres på en streng og kontinuerlig innsats for å samle inn de beste data om ingredienser og deres potensielle innvirkning på menneskers helse og miljø. Dette inkluderer kontroll av leverandørinformasjon og å komplettere manglende data med offentlig tilgjengelige, vitenskapelig strenge data.

Hver ingrediens vurderes mot hver av kriteriene i vår fire-trinns evaluering. Farevurdering utføres av et eksternt ekspertteam som gir en upartisk vitenskapelig vurdering av hver ingrediens.

Alt dette vurderes mens vi utvikler nye produkter, eller forbedrer eksisterende produkter. I tillegg lager vi hele tiden oppdateringer ettersom nye vitenskapelige resultater blir tilgjengelige.

Her er eksempler på offentlig tilgjengelige datakilder som vi bruker:

ECHA– European Chemicals Agency informasjon om kjemikalier

TOXNET – U.S. National Institutes of Health’ sin database om toksikologi, farlige kjemikalier, miljøhelse og giftige utslipp

eChem Portal – Organization for Economic Cooperation and Development data om egenskaper for kjemiske stoffer

CA Prop 65–California Proposition 65 liste over kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller andre reproduktive skader

INCHEM – International Programme on Chemical Safety nettside for informasjon om kjemikaliesikkerhet fra mellomstatlige organisasjoner

ToxCast/EDSP 21 – U.S. Environmental Protection Agency’s Endocrine Disruption Screening Program
 

Prinsipper for begrensninger og bruk

SC Johnson opprettholder en liste over ingredienser som ikke er tillatt i våre produktene. Denne listen kalles “Ikke tillatt”-listen. Den inneholder over 200 unike råvarer i omtrent 90 materialekategorier. Disse materialene oppfyller alle lovlige og reguleringsrelaterte krav — og brukes ofte av våre konkurrenter. Men de oppfyller ikke SC Johnson-standardene, så vi bruker dem bare i svært små mengder og prøver å unngå å bruke dem hvis det er mulig.

Lover og offentlige forskrifter

Vi utformer produktene våre slik at de oppfyller alle gjeldende lover og forskrifter. Disse omfatter alle europeiske forskrifter, inkludert:

 • Forbrukerbeskyttelseslover og -forskrifter som: Direktivet om forbrukerrettigheter (2011/83/EC); Direktivet om salg og garanti (99/44/EC); Prisindikasjonsdirektivet (98/6/EC); og Direktivet om villedende og sammenlignende reklame (2006/114/EC).
 • Forordningen om biocidholdige produkter (EU) nr. 528/2012, som regulerer salg og bruk av biocidholdige produkter som brukes til å beskytte mennesker, dyr, materialer eller gjenstander mot skadelige organismer, som skadedyr eller bakterier. SC Johnson’s Biocidprodukter som selges i EU, omfatter aktive stoffer godkjent av European Chemicals Agency (ECHA).
 • FNs Globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS), implementert av EUs klassifisering, merking og emballasje av stoffer og blandinger (CLP) forordning (EC) nr. 1272/2008.
 • Regelverket for registrering, vurdering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH) (EC) nr. 1907/2006, som fastsetter prosedyrer for innsamling og vurdering av opplysninger om egenskaper og farer for alle kjemiske stoffer, inkludert vaskemidler.
 • Forordning for vaskemidler (EC) No. 648/2004 og forordningen for kosmetikkprodukter (EC) nr. 1223/2009, som regulerer merking og produktsikkerhet for vaskemidler og kosmetikk.
 • Retningslinjer fra CIPAC, WHO , FAO, OECD, som er retningslinjer for plantevernmidler som er utstedt av Collaborative International Pesticides Analytical Council, Verdens helseorganisasjon, FNs mat- og landbruksorganisasjon, og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.
 • I tillegg til forskjellige lokale/regionale forskrifter gjeldende for individuelle medlemsstater i EU