Preskoči na glavno vsebino

Določitev visokega standarda

Ob nakupu izdelka SC Johnson ste lahko prepričani, da izpolnjuje veljavne nacionalne zakone in naše stroge standarde o vplivu na zdravje in okolje. 

Naši interni standardi

Od leta 2001 program za izbiro zelenega seznama sestavin, SC Johnson Greenlist, vodi razvoj izdelkov pri družbi Johnson. Program Greenlist pomaga družbi pri stalni izboljšavi izdelkov tako, da izbira sestavine, ki zagotavljajo boljšo skrb za zdravje ljudi in zaščito okolja.

Program Greenlist postavlja veliko strožje zahteve za zaščito zdravja ljudi in okolja, kot so zahteve, predpisane z zakonom. Vlaganje v čas in vire, porabljene za odločitev o vsaki posamezni sestavini, so zelo pomembna naložba družbe. Zavedamo se svoje odgovornosti do družin, ki uporabljajo naše izdelke: Odločitve bomo vedno sprejeli ob upoštevanju vseh razpoložljivih podatkov, ki jih bomo uporabili za določitev učinkovitih in varnih izdelkov.

Program Greenlist™ družbe SC Johnson

Vsaka sestavina v vsakem izdelku družbe SC Johnson se ocenjuje po strogih zahtevah programa Greenlist. Njegova središčna naloga, ki temelji na znanstvenih dognanjih, je štiristopenjsko ocenjevanje sestavine glede na nevarnosti in tveganje. Program uporablja dobro utemeljene podatke in ga žene naša zavezanost k stalni izboljšavi izdelkov.

Štiristopenjska ocena kot središčna naloga programa Greenlist upošteva naslednja merila:

 1. Kronične nevarnosti za zdravje ljudi, na primer potencialna možnost za povzročanje raka ali motenj reprodukcije
 2. Dolgotrajne okoljske nevarnosti, kar pomeni potencialno možnost za obstojnost, kopičenje in toksičnost v okolju
 3. Akutno tveganje za zdravje ljudi in za zdravstveno ekologijo, na primer toksičnost za sesalce ali vodno okolje
 4. Drugi potencialni učinki, na primer preverjanje, ali lahko sestavina povzroča alergijske kožne reakcije  

Skrbno pregledujemo sestavine, da izberemo samo tiste, ki uspešno prestanejo vsako izmed stopenj našega štiristopenjskega postopka ocenjevanja. Včasih se zgodi, da najboljša razpoložljiva sestavina, na primer aktivna sestavina v insekticidu, ne izpolni vseh meril med eno od štirih stopenj ocenjevanja. V tem primeru skrbno ocenimo tveganja, da določimo koncentracijo, ki je varna za ljudi in okolje, nato pa jo uporabimo z dodatno skrbnostjo.

DOLOČANJE STANDARDOV ZA VARNOST

Vsaka morebitna sestavina na Zemlji — vključno s kisikom in vodo — je lahko v strupena, če se zaužije v dovolj veliki količini. Zato vsako sestavino v vseh izdelkih družbe SC Johnson ocenimo, da določimo njeno varnost. Seveda obstajajo tudi industrijski standardi za varnost. Vendar pri družbi SC Johnson naredimo še korak več.

Začnemo z oceno nevarnosti na osnovi podatkov iz naše zbirke podatkov, ki jo stalno posodabljamo. Če odkrijemo potencialno nevarnost, sestavino ocenimo, da določimo, kakšno koncentracijo lahko uporabimo – oziroma ali jo bomo sploh uporabili – brez znanih neželenih učinkov na zdravje ljudi in okolje. To je varna koncentracija.

Nato izvedemo dodatno ocenjevanje, pri katerem se osredotočamo na izpostavljenost. Znanstveniki družbe SC Johnson si ogledajo namensko uporabo izdelka in kako bi ga lahko uporabljali potrošniki. Pri izbiri, katere sestavine in koncentracije naj uporabimo, upoštevamo najširšo možno uporabo in še več.

Primer: Čistilno sredstvo se najbrž bo uporabljalo enkrat na teden, zato naredimo ocenjevanje za večkratno uporabo. Ob predvidevanju, da bo sestavina uporabljena več kot enkrat na dan, pregledamo možno raven izpostavljenosti sestavini, pri čemer pomislimo tudi na različne načine, na katere lahko potrošnik pride v stik z izdelkom, na primer čistilo za steklo, ki se uporablja na kuhinjski delovni površini, na kateri poteka priprava hrane. Preučimo vse možnosti pogoste uporabe in jih dodatno še zvišamo, da določimo varnostni faktor, ki bo zagotovil še večjo previdnost. 

Za vsak scenarij je naš cilj določiti raven previdnosti, “ki je večja od tiste, ki zagotavlja varnost”. To koncentracijo, ki omogoča varnost za najbolj neugoden scenarij, znanstveniki družbe SC Johnson upoštevajo kot dovoljeno koncentracijo in jo uporabljajo za nadaljnji razvoj izdelka.

VSE SE ZAČNE S PODATKI

Program Greenlist temelji na strogih zahtevah ter stalnih prizadevanjih za zbiranje verodostojnih podatkov o sestavinah in njihovih možnih vplivih na zdravje ljudi in na okolje. To vključuje pregled podatkov dobaviteljev in razlago vseh nejasnih pojmov z javno dostopnimi, dobro znanstveno podkrepljenimi podatki.

Vsako sestavino ocenimo po vsakem od meril v štiristopenjskem postopku ocenjevanja. Oceno nevarnosti izvede zunanji odbor strokovnjakov, ki za vsako sestavino poda nepristransko znanstveno oceno.

Vse to upoštevamo pri razvoju novih ali izboljšavi obstoječih izdelkov. Poleg tega ob vsakokratnem novem znanstvenem dognanju izvajamo posodobitve.

Spodaj so navedeni primeri javno dostopnih virov podatkov, ki jih uporabljamo:

ECHA – Informacije o kemikalijah, ki jih izdaja Evropska agencija za kemikalije (European Chemicals Agency)

TOXNET – Zbirka podatkov o toksikologiji, nevarnih kemikalijah, zdravstveni ekologiji in toksičnih izpustih, ki jo objavlja Nacionalni inštitut za zdravje ZDA

Portal eChem – Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj glede podatkov o lastnostih kemičnih snovi

CA Prop 65 – Kalifornijski Predlog 65 o seznamu kemikalij, za katere je znano, da povzročajo raka in prirojene okvare ali druge škodljive učinke za reproduktivne organe

INCHEM – spletno mesto Mednarodnega programa o kemijski varnosti, na katerem se objavljajo informacije medvladnih organizacij o kemijski varnosti

ToxCast/EDSP 21 – Presejalni program za endokrine motnje Agencije za varovanje okolja ZDA
 

Načela za omejevanje in uporabo

Družba SC Johnson vzdržuje seznam sestavin, ki po standardih družbe niso dovoljene za uporabo v naših izdelkih. Ta seznam se imenuje “Nedovoljeni materiali”. Vključuje več kot 200 izrednih surovin, razvrščenih v približno 90 kategorij materialov. Vsi materiali na tem seznamu izpolnjujejo zakonske in regulativne zahteve — in jih naši konkurenti pogosto uporabljajo. Kljub temu jih pri družbi SC Johnson uporabljamo v zelo majhnih količinah in se jim, če je le mogoče, izogibamo, saj ne izpolnjujejo naših standardov.

Zakoni in predpisi

Izdelke oblikujemo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. To so predpisi, ki se uporabljajo na območju celotne Evrope, med drugim:

 • Zakonodaja in predpisi o zaščiti potrošnikov, kot je npr. Direktiva o pravicah potrošnikov (2011/83/ES); Direktiva o prodaji potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (99/44/ES); Direktiva o varstvu potrošnikov pri označevanju cen (98/6/ES); Direktiva o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (2006/114/ES).
 • Uredba (ES) o biocidnih pripravkih št. 528/2012, ki ureja prodajo in uporabo biocidnih pripravkov za zaščito ljudi, živali, materialov ali predmetov pred škodljivimi organizmi, kot so škodljivci ali bakterije. Biocidni pripravki družbe SC Johnson’s, ki se prodajajo v EU, vsebujejo aktivne sestavine, ki jih je odobrila Evropska agencija za kemikalije (ECHA).
 • Globalno usklajeni’ sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij Združenih narodov, ki ga upošteva evropska Uredba (ES) o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi št. 1272/2008.
 • Uredba (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) št. 1907/2006, ki določa postopke za zbiranje in ocenjevanje informacij o lastnostih in tveganjih vseh kemičnih snovi, vključno s čistili.
 • Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih in Uredba (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih, ki urejata označevanje in varnost izdelkov detergentov in kozmetičnih izdelkov.
 • Smernice CIPAC, WHO, FAO in OECD o pesticidih, ki so jih pripravili Kolaborativni mednarodni svet za analizo pesticidov (CIPAC), Mednarodna zdravstvena organizacija (WHO), Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).
 • Poleg naštetih še številni lokalni/regionalni predpisi, ki veljajo v posameznih državah članicah EU.