Prejsť na hlavný obsah

Nastavenie vyššieho štandardu

Keď si kúpite produkt od spoločnosti SC Johnson, môžete si byť istí skutočnosťou, že spĺňa existujúce vládne normy aj naše prísne normy týkajúce sa vplyvu na zdravie a životné prostredie. 

Naše interné štandardy

Od roku 2001 vedie spoločnosť SC Johnson program výberu zložiek Greenlist na vývoj produktov spoločnosti. Program Greenlist pomáha spoločnosti neustále zdokonaľovať svoje výrobky tým, že vyberá prísady na lepšiu ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Program Greenlist presahuje to, čo sa požaduje zákonom, avšak čas a zdroje strávené pri každom rozhodnutí o zložke sú dôležitou investíciou. Zaviazali sme sa však voči rodinám, ktoré používajú naše produkty: Budeme vždy robiť čo najviac informovaných rozhodnutí a pomocou týchto informácií určíme ako urobiť naše produkty efektívne a bezpečné.

Program Greenlist™ spoločnosti SC Johnson

Každá zložka každého produktu spoločnosti SC Johnson prechádza prísnym programom Greenlist. Jeho ústredným bodom je vedecké štvorstupňové hodnotenie, ktoré sa zameriava na nebezpečenstvo a riziko. Je založený na najlepšom zbieraní údajov vo svojej triede a riadený naším záväzkom neustále zlepšovať naše produkty.

Štvorstupňové hodnotenie v centre programu Greenlist sa zameriava na tieto kritériá:

 1. Chronické nebezpečenstvá pre ľudské zdravie, ako napríklad potenciál spôsobiť rakovinu alebo ochorenia reprodukčného systému
 2. Dlhodobé nebezpečenstvo pre životné prostredie, čo znamená, že môže pretrvávať, hromadiť sa a byť toxický v životnom prostredí
 3. Akútne riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie, ako je toxicita pre cicavce alebo vodné organizmy
 4. Ďalšie možné účinky, napríklad, či by niektorá zložka mohla spôsobiť alergickú reakciu na pokožke  

Dbáme na to, aby sme si vybrali ingrediencie, ktoré prechádzajú každým krokom v našom štvorstupňovom procese hodnotenia. Existuje malý počet prípadov, keď najlepšia dostupná zložka, podobne ako aktívna zložka v insekticíde, môže zlyhať v jednom z týchto krokov. Ak áno, prechádza posúdením rizika, aby sa určila úroveň, ktorá je bezpečná pre ľudí a životné prostredie, a potom použijeme zvýšenú opatrnosť.

STANOVENIE ŠTANDARDOV PRE BEZPEČNOSŤ

Akákoľvek potenciálna zložka na Zemi — vrátane kyslíka a vody — môže byť v dostatočne vysokej miere toxická. Takže každá zložka produktu spoločnosti SC Johnson sa musí posúdiť, aby sa určilo, nakoľko je alebo nie je bezpečná. Samozrejme existujú priemyselné štandardy pre bezpečnosť. V spoločnosti SC Johnson však robíme viac.

Začneme hodnotením nebezpečenstva pomocou informácií z nášho prebiehajúceho zhromažďovania údajov. Ak existuje potenciálne nebezpečenstvo, zhodnotíme zložku, aby sme určili, na akú koncentráciu by sa mohla použiť, ak vôbec, bez akýchkoľvek známych nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie alebo životné prostredie. To je bezpečná úroveň.

Potom vykonáme ďalšie posúdenie zamerané na expozíciu. Vedci spoločnosti SC Johnson skúmajú, ako sa má produkt používať a ako ho spotrebitelia môžu používať. Zvažujeme najširšie pravdepodobné použitie a presahujeme to pri výbere toho, aké zložky budeme používať a na akej úrovni.

Napríklad, ak ide o čistiaci produkt, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude používať raz týždenne, zohľadníme oveľa viac. Preskúmame, akú úroveň vystavenia sa zložke môže byť za predpokladu, že sa používa nielen raz, ale mnohokrát v jednom dni. Zvažujeme tiež rôzne spôsoby, akými môžu spotrebitelia používať alebo prísť do styku s produktom. Ak sa napríklad čistiaci prostriedok na sklo používa na kuchynskom pulte na prípravu jedla. Zvažujeme všetky tieto scenáre používania a ešte viac ich vynásobíme, aby sme vytvorili ešte väčší a konzervatívnejší bezpečnostný faktor. 

V každom scenári je naším cieľom určiť konzervatívnu úroveň, ktorá bude “bezpečnejšia než bezpečná”. Tá sa potom stane povolenou koncentráciou pre vedcov spoločnosti SC Johnson, aby pokračovali vo vývoji produktu.

VŠETKO SA ZAČÍNA ÚDAJMI

Program Greenlist je založený na dôslednom a nepretržitom úsilí zhromažďovať najlepšie údaje o zložkách a ich možnom vplyve na ľudské zdravie a životné prostredie. To zahŕňa preskúmanie informácií o dodávateľoch a vyplnenie medzery s verejne dostupnými, vedecky prísnymi údajmi.

Každá zložka sa hodnotí podľa každého z kritérií v našich štyroch krokoch. Posúdenie nebezpečenstva vykonáva externá skupina odborníkov, ktorá poskytuje nezaujaté vedecké hodnotenie každej zložky.

Toto všetko sa zvažuje pri vývoji nových produktov alebo vylepšovaní tých existujúcich. Navyše neustále aktualizujeme, keď sa vyskytnú dostupné nové vedy.

Uvádzame príklady verejne dostupných zdrojov údajov, ktoré používame:

ECHA – Informácie Európskej chemickej agentúry o chemických látkach

TOXNET – Databáza Národných inštitútov zdravia USA o toxikológii, nebezpečných chemických látkach, ochrane životného prostredia a zdravia a únikoch toxických látok

eChem Portal – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj chemických látok

CA Prop 65 – California Proposition 65 – zoznam chemických látok, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, vrodené chyby alebo iné poškodenie reprodukčného systému

INCHEM – Medzinárodný program o chemickej bezpečnosti pre informácie o chemickej bezpečnosti od medzivládnych organizácií

ToxCast/EDSP 21 – Program skríningu porúch štítnej žľazy Agentúry pre ochranu životného prostredia USA.
 

Zásady obmedzení a používania

Spoločnosť SC Johnson vedie zoznam zložiek, ktoré v našich produktoch nie sú povolené. Tento zoznam je označený ako zoznam “Nepovolených materiálov”. Zahŕňa viac ako 200 jedinečných prírodných surovín v zhruba 90 materiálových kategóriách.. Tieto materiály spĺňajú zákonné a regulačné požiadavky —a sú často používané našimi konkurentmi. Jednoducho však nespĺňajú štandardy spoločnosti SC Johnson, takže ich používame iba vo veľmi malých množstvách a pokúšame sa vyhnúť ich používaniu, kde je to možné.

Zákony a vládne nariadenia

Naše produkty navrhujeme a vytvárame tak, aby spĺňali všetky platné zákony a nariadenia. Platí to aj pre všetky nariadenia platné pre celú Európu vrátane nasledujúcich:

 • právne predpisy na ochranu spotrebiteľa ako: smernica o právach spotrebiteľa (2011/83/ES), smernica o predaji a zárukách (99/44/ES), smernica o označovaní cien (98/6/ES) a smernica o klamlivej a porovnávacej reklame (2006/114/ES);
 • nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012, ktoré upravuje predaj a používanie biocídnych výrobkov používaných na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo predmetov proti škodlivým organizmom (napr. škodcom alebo baktériám); biocídne výrobky spoločnosti SC Johnsons predávané v EÚ obsahujú aktívne látky schválené Európskou chemickou agentúrou (ECHA);
 • globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS)’ Organizácie Spojených národov vykonaný nariadením EÚ o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (ES) č. 1272/2008;
 • nariadenie REACH o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (ES) č. 1907/2006, ktoré ustanovuje postupy pre zber a hodnotenie informácií o vlastnostiach a nebezpečenstvách všetkých chemických látok vrátane čistiacich prostriedkov;
 • nariadenie o detergentoch (ES) č. 648/2004 a nariadenie o kozmetických výrobkoch (ES) č. 1223/2009, ktoré upravujú označovanie a bezpečnosť detergentov a kozmetických výrobkov.
 • smernice CIPAC, WHO, FAO, OECD, ktoré sú smernicami, ktoré upravujú pesticídne výrobky, vydané radou Collaborative International Pesticides Analytical Council, Svetovou zdravotníckou organizáciou, Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj;
 • okrem rôznych miestnych a regionálnych nariadení platných v jednotlivých členských štátoch EÚ.